*1 Tính với giá vàng 1.500USD/AOXƠ với đòn bẩy 200 lần.

*2 Chênh lệch có thể mở rộng do điều kiện thị trường không ổn định. Các mức chênh lệch trên phản ánh hoàn cảnh thị trường bình thường.

Các mã có thể giao dịch - Vàng/Bạc

Vàng


GOLD_STD
Mã giao dịch GOLD_STD
Chênh lệch 0.4 USD*2
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 0.1 lot (10 oz)
Bước khối lượng 0.1 lot (10 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 20 lots (2,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 2,000 = 40,000 oz
(400 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Thực hiện hoặc hủy
Cài đặt trượt giá Không khả dụng
Đặc điểm Tỷ lệ phần trăm cao chênh lệch cố định trượt giá bằng 0
GOLD_MIN
Mã giao dịch GOLD_MIN
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 0.05 lot (5 oz)
Bước khối lượng 0.01 lot (1 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 20 lots (2,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 2,000 = 40,000 oz
(400 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Features Thích hợp cho các lệnh từ 0,05 đến 1 lot
GOLD_L
Mã giao dịch GOLD_L
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (100 oz)
Bước khối lượng 1 lot (100 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (5,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Phù hợp với 1 lot
GOLD_L5
Mã giao dịch GOLD_L5
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (100 oz)
Bước khối lượng 1 lot (100 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (5,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho các đơn hàng dưới đây 5 lots
GOLD_L20
Mã giao dịch GOLD_L20
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (100 oz)
Bước khối lượng 1 lot (100 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (5,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
SCài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho các đơn hàng dưới đây 20 lots
GOLD_L50
Mã giao dịch GOLD_L50
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.01 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 100 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (100 oz)
Bước khối lượng 1 lot (100 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (5,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho các đơn hàng dưới đây 50 lots

Bạc


SILVER_MIN
Mã giao dịch SILVER_MIN
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.001 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 5000 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 0.05 lot (250 oz)
Bước khối lượng 0.05 lot (250 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 20 lots (100,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 100,000 = 2,000,000 oz
(400 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho các lệnh từ 0,05 đến 1 lot
SILVER_L
Mã giao dịch SILVER_L
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.001 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 5000 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (5000 oz)
Bước khối lượng 1 lot (5000 oz)
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 50 lots (250,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Phù hợp với 1 lot
SILVER_L5
Mã giao dịch SILVER_L5
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.001 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 5000 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (5000 oz)
Bước khối lượng 1 lot (5000 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (250,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho đặt hàng dưới đây 5 lots
SILVER_L20
Mã giao dịch SILVER_L20
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.001 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot 5000 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnhr 1 lot (5000 oz)
Bước khối lượng 1 lot (5000 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (250,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho đặt hàng dưới đây 20 lots
SILVER_L50
Mã giao dịch SILVER_L50
Chênh lệch Khả biến
Kích thước Tick 0.001 USD
Quy mô giao dịch mỗi Lot/th> 5000 oz
Giới hạn tối thiểu trên mỗi Lệnh 1 lot (5000 oz)
Bước khối lượng 1 lot (5000 oz)
Giới hạn tối đa trên mỗi Lệnh 50 lots (250,000 oz)
Số lượng vị thế mở tối đa 20 (Đối với tất cả các mã giao dịch kết hợp lại, bao gồm cả lệnh chờ)
Kích thước vị thế mở tối đa 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
Kiểu thực hiện lệnh Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá Khả dụng
Đặc điểm Thích hợp cho đặt hàng dưới đây 50 lots

Giờ thị trường - Tất cả các mốc thời gian hiển thị bên dưới là theo Giờ Hồng Kông, GMT+8.


Gold_STD


Giao dịch Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày Tết và Giáng sinh
Giờ giao dịch Giờ chuẩn miền đông Thứ Hai 8:00 sáng đến 5:55 sáng
Thứ Ba 7:05 sáng đến 5:55 sáng
Thứ Tư 7:05 sáng đến 5:55 sáng
Thứ Năm 7:05 sáng đến 5:55 sáng
Thứ Sáu 7:05 sáng đến 5:00 sáng
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Thứ Hai 7:00 sáng đến 4:55 sáng
Thứ Ba 6:05 sáng đến 4:55 sáng
Thứ Tư 6:05 sáng đến 4:55 sáng
Thứ Năm 6:05 sáng đến 4:55 sáng
Thứ Sáu 6:05 sáng đến 4:00 sáng
Giờ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ của ngân hàng Hoa Kỳ. Bạn sẽ được thông báo trước qua email.
Đóng giao dịch Giờ chuẩn miền đông Đối với mỗi Ngày giao dịch, 6:00 sáng
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Đối với mỗi Ngày giao dịch, 5:00 sáng
Bảo trì theo kế hoạch Giờ chuẩn miền đông Hàng ngày, 5:55 sáng đến 7:05 sáng
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Hàng ngày, 4:55 sáng đến 6:05 sáng

Các sản phẩm khác - Gold/Silver_L(MIN/5/10/20/50)


Giao dịch Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày Tết và Giáng sinh
Giờ giao dịch VÀNG
BẠC
Giờ chuẩn miền đông

Đối với mỗi Ngày giao dịch, 7:30 sáng đến 5:30 sáng ngày hôm sau.

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông

Đối với mỗi Ngày giao dịch, 6:30 sáng đến 4:30 sáng ngày hôm sau.

Giờ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ của ngân hàng Hoa Kỳ. Bạn sẽ được thông báo trước qua email.
Đóng giao dịch VÀNG
BẠC
Giờ chuẩn miền đông

Đối với mỗi Ngày giao dịch, 5:30 sáng

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông

Đối với mỗi Ngày giao dịch, 4:30 sáng

Bảo trì theo kế hoạch Giờ chuẩn miền đông Đối với mỗi Ngày giao dịch, 5:30 sáng đến 7:30 sáng
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Đối với mỗi Ngày giao dịch, 4:30 sáng đến 6:30 sáng
Tìm hiểu thêm:
Giờ giao dịch

Phí

Phí mở tài khoản Miễn phí
Phí bảo trì tài khoản không hoạt động 10USD cho các tài khoản không có giao dịch, nạp tiền hoặc rút tiền trong 6 tháng liên tiếp
Phí tự động đóng Không
Tìm hiểu thêm:
Chi phí giao dịch

Quy tắc ký quỹ

Đồng tiền của tài khoản Chỉ USD
Mức tiền nạp ban đầu tối thiểu Không
Ký quỹ bắt buộc VÀNG 0,5% giá trị hợp đồng tiền tệ (tính bằng USD)
BẠC 1% giá trị hợp đồng tiền tệ (tính bằng USD)
Maximum Leverage VÀNG 200 lần
BẠC 100 lần
Yêu cầu bổ sung ký quỹ Không có yêu cầu bổ sung ký quỹ nào.
Tự động đóng Vị thế của bạn sẽ bị đóng và các lệnh chờ sẽ tự động bị hủy nếu vốn tức thời ròng giảm xuống dưới 60% tỷ lệ ký quỹ tính bằng USD.

Đặc điểm của lệnh

Báo giá Vàng/Bạc thỏi Giá hai chiều - Bán và mua
Nền tảng giao dịch

MT4
MT4 cho thiết bị chạy iOS và Android

Các nhà điều hành của chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh nào qua điện thoại hoặc các phương tiện khác trừ khi có lỗi hệ thống và/hoặc internet.

Loại lệnh Lệnh một lần nhấp / Lệnh thị trường / Lệnh giới hạn / Lệnh dừng / Lệnh chốt lãi / Lệnh cắt lỗ
Khoảng cách Giới hạn/dừng tối thiểu VÀNG 0.5
BẠC 0.05
Loại hết hạn Good-Till-Cancelled (GTC)
Good-Till-Date (GTD)
Bảo toàn rủi ro

Đây là một tính năng tùy chọn.

Mặc dù đây là một tính năng thuận tiện để nhập các giao dịch được bảo toàn rủi ro cùng một lúc, chúng tôi không khuyến nghị người dùng sử dụng tính năng này. Bạn nên lưu ý đến các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn do thực hiện các giao dịch được bảo toàn rủi ro như vậy:

  • Có thể có phí qua đêm âm (có nghĩa là phí qua đêm có thể cao hơn so với mức tích lũy qua đêm) nếu các vị thế bảo toàn rủi ro được giữ qua đêm; hoặc
  • • Bạn sẽ phải chịu gấp đôi chi phí giao dịch thông thường khi đóng các giao dịch được bảo toàn rủi ro này.

Bạn sẽ chỉ cần phải giữ một bộ Ký quỹ cho các giao dịch bảo toàn rủi ro, với số tiền này là mức ký quỹ trung bình được yêu cầu cho hai vị thế bảo toàn rủi ro..
Tài khoản giao dịch của bạn phải có đủ số tiền Ký quỹ để mở vị thế bảo toàn rủi ro.

Bạn phải liên tục theo dõi các vị thế của mình và Z.com Bullion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng tính năng này.

Thanh toán khi giao hàng (Thanh toán vật lý) Không khả dụng

Thanh toán & chuyển hạn

Thanh toán lãi/lỗ Lãi/lỗ giao dịch thực hiện sẽ được thanh toán (nghĩa là ghi có hoặc ghi nợ từ số dư tiền mặt) khi Đóng giao dịch.
Chuyển hạn

Số tiền thực hiện sẽ được thanh toán (nghĩa là ghi có hoặc ghi nợ từ số dư tiền mặt) khi Đóng giao dịch.

Xin lưu ý rằng chuyển hạn "3 ngày" sẽ được áp dụng cho tất cả các vị thế mở khi đóng giao dịch vào ngày thứ Tư. Các ngày lễ ngân hàng Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến số ngày được tính cho mỗi lần chuyển hạn.

Phí chuyển hạn qua đêm cho mỗi sản phẩm được nêu chi tiết rõ ràng trên nền tảng MetaTrader 4. Bạn có thể kiểm tra số tiền phí đã ghi nợ hoặc ghi có trong Lịch sử tài khoản trên nền tảng (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ướng dẫn sử dụng MT4). Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra số tiền phí chuyển hạn được áp dụng cho các vị thế mở của bạn thông qua Bản sao kê cho khách hàng được gửi qua email cho bạn sau mỗi lần giao dịch.