*Cảnh báo rủi ro: Giao dịch vàng/bạc thỏi có biên độ rủi ro cao.

Chỉ báo kỹ thuật


This article is for reference only and is not a solicitation or advice to trade any currencies and investment products . Client should not make investment decision solely based on the point of view and information on this article.

KIỂU TÀI KHOẢN

Tài khoản tiêu chuẩn

Mã giao dịch Chênh lệch cố định + Chênh lệch thả nổi
Chênh lệch Thấp
Phí hoa hồng Không
Tối thiểu Yêu cầu tiền nạp Không
Vị thế mở tối đa 1000 lots

Tài khoản nâng cao

Mã giao dịch Chênh lệch thả nổi
Chênh lệch Siêu chặt
Phí hoa hồng Không
Tối thiểu Yêu cầu tiền nạp Tối thiểu 100 nghìn USD
Vị thế mở tối đa 2500 lots

Phân tích

This article is for reference only and is not a solicitation or advice to trade any currencies and investment products . Client should not make investment decision solely based on the point of view and information on this article.
Articles are for reference only. Readers should not make investment decision solely based on the point of view and information on these articles.

Subscribe to our Market Newsletters