Giao dịch Vàng/Bạc thỏi phi tập trung

RỦI RO TRONG GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG VÀNG/BẠC THỎI PHI TẬP TRUNG:

Giao dịch Vàng/Bạc thỏi (“Vàng/Bạc thỏi”) phi tập trung có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể vừa bất lợi, vừa có lợi đối với bạn. Vàng/bạc thỏi không thuộc quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (“SFC”), do đó, giao dịch vàng/bạc thỏi sẽ không phải tuân theo các quy tắc hoặc quy định do SFC ban hành bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy tắc về Tiền của khách hàng. Trước khi quyết định giao dịch Vàng/Bạc thỏi, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu hoặc thậm chí nhiều hơn trong các trường hợp cực đoan (chẳng hạn như Khoảng trống giá tại thị trường cơ sở). Vì vậy, bạn không nên đầu tư khoản tiền lớn hơn khả năng chịu thua lỗ của mình. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch Vàng/Bạc thỏi và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu cần.

Rủi ro liên quan đến tài sản của khách hàng:

Tài sản của khách hàng được GMO-Z.com Bullion HK Limited nhận hoặc nắm giữ không được bảo vệ theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (Chương571) và các quy tắc được đưa ra theo đó.

Giao dịch điện tử:

Giao dịch trên một hệ thống giao dịch điện tử có thể khác với giao dịch trên các hệ thống giao dịch điện tử khác. Nếu bạn thực hiện các giao dịch trên một hệ thống giao dịch điện tử, bạn sẽ gặp các rủi ro liên quan đến hệ thống đó bao gồm cả lỗi phần cứng và phần mềm. Kết quả của lỗi hệ thống bất kỳ có thể là không thực hiện được lệnh theo hướng dẫn của bạn hoặc hoàn toàn không thực hiện được lệnh.

Cổng thanh toán trực tuyến:

Cổng thanh toán trực tuyến là dịch vụ thanh toán được cung cấp bởi một công ty bên thứ ba. Công ty bên thứ ba này không phải là ngân hàng và cũng không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Cổng thanh toán trực tuyến có rủi ro riêng của nó. GMO-Z.com Bullion HK Limited không đảm bảo tiền của Khách hàng có thể được chuyển thành công vào tài khoản ngân hàng của GMO-Z.com Bullion HK Limited hoặc hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của bạn khi không nạp được tiền. GMO-Z.com Bullion HK Limited không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của Khách hàng khi sử dụng Cổng thanh toán trực tuyến.