Thông tin về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại EU (hoặc EEA)

Nhằm tuân thủ Pháp lệnh về dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư) (“Pháp lệnh”), Tuyên bố thu thập thông tin cá nhân này được xem như một thông báo tới bạn, cho dù bạn là khách hàng cá nhân hay giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc đại diện khác của khách hàng (“Khách hàng”) mà có thể được GMO-Z.com Forex HK Limited và/hoặc GMO-Z.com Bullion HK Limited (sau đây gọi chung là “Z.com Bullion”) cung cấp dịch vụ và sản phẩm, để bạn được thông báo về việc dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho những mục đích gì, và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến ai, và các vấn đề khác theo quy định trong Pháp lệnh:

 1. Tùy từng thời điểm, bạn cần cung cấp dữ liệu cho Z.com Bullion để Khách hàng có thể mở hoặc tiếp tục duy trì tài khoản với Z.com Bullion, hoặc thiết lập hoặc tiếp tục duy trì cho vay tài chính hoặc cung cấp tín dụng hoặc có được các dịch vụ và sản phẩm khác từ Z.com Bullion.
 2. Việc không cung cấp các dữ liệu đó có thể dẫn đến việc Z.com Bullion không thể mở hoặc tiếp tục duy trì tài khoản hoặc thiết lập hoặc tiếp tục cho vay tài chính hoặc cung cấp tín dụng cho hoặc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm khác cho Khách hàng.
 3. Dữ liệu của bạn cũng được thu thập trong quá trình duy trì mối quan hệ kinh doanh liên tục thông thường giữa Khách hàng và Z.com Bullion, ví dụ như khi Khách hàng thực hiện các giao dịch.
 4. com Bullion có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:
  • 1. xử lý các đơn đăng ký mở tài khoản của Khách hàng, cho vay tài chính hoặc cung cấp tín dụng hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm khác;
  • 2. quản trị và vận hành hàng ngày các tài khoản, dịch vụ và phương tiện được cung cấp cho Khách hàng;
  • 3. tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác minh khách hàng và kiểm tra tín dụng tại thời điểm đăng ký và tùy từng thời điểm trong suốt quá trình tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh doanh giữa Khách hàng và Z.com Bullion cho dù tại các lần đánh giá đặc biệt hay thường kỳ;
  • 4. đáp ứng các yêu cầu về tiết lộ thông tin theo bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn, quy tắc thực hành hoặc lệnh tòa án nào ràng buộc, hoặc áp dụng với, Z.com Bullion hoặc bất kỳ công ty nào trong tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu tiết lộ thông tin liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
  • 5. tuân thủ các nghĩa vụ, yêu cầu hoặc sắp xếp về việc tiết lộ và sử dụng dữ liệu áp dụng với Z.com Bullion hoặc bất kỳ công ty nào trong tập đoàn, hoặc được kỳ vọng là cần tuân thủ theo:
   • a) bất kỳ luật nào ràng buộc hoặc áp dụng với công ty trong hoặc ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông (“Hồng Kông”) hiện tại và trong tương lai (ví dụ: Pháp lệnh doanh thu nội địa và các quy định của pháp lệnh này bao gồm những quy định liên quan đến trao đổi thông tin tài khoản tài chính tự động);
   • b) bất kỳ hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc yêu cầu nào được đưa ra hoặc ban hành bởi bất kỳ cơ quan pháp lý, quản lý, chính phủ, thuế, thực thi pháp luật hoặc cơ quan nào khác, hoặc các cơ quan tự điều chỉnh hoặc cơ quan ngành hoặc hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong hoặc ngoài Hồng Kông hiện tại và trong tương lai (ví dụ: hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc yêu cầu do Cục Doanh thu nội địa đưa ra hoặc ban hành, bao gồm cả những hướng dẫn liên quan đến trao đổi thông tin tài khoản tài chính tự động) và bất kỳ hướng dẫn quốc tế, chính sách hoặc thủ tục nội bộ nào;
   • c) bất kỳ cam kết theo hợp đồng hiện tại hoặc tương lai hoặc cam kết nào khác với các cơ quan pháp luật, quản lý, chính phủ, thuế, thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác trong nước hoặc nước ngoài, hoặc các cơ quan tự điều chỉnh hoặc cơ quan ngành hoặc hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài chính (gọi chung là “Cơ quan có thẩm quyền”) mà Z.com Forex hoặc các công ty trong tập đoàn đảm nhận hoặc gánh vác vì lý do tài chính, thương mại, kinh doanh hoặc các lợi ích hoặc hoạt động khác trong hoặc liên quan đến quyền tài phán của cơ quan pháp lý, quản lý, chính phủ, thuế, thực thi pháp luật hoặc cơ quan nào khác, hoặc các cơ quan tự điều chỉnh hoặc cơ quan ngành hoặc hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong nước hoặc nước ngoài có liên quan;
   • d) mọi thỏa thuận hoặc hiệp ước giữa các Cơ quan có thẩm quyền;
  • 6. hỗ trợ các tổ chức tài chính khác thực hiện kiểm tra tín dụng và thu nợ;
  • 7. thiết kế các dịch vụ và sản phẩm cho Khách hàng sử dụng;
  • 8. tên và thông tin liên hệ của bạn có thể được sử dụng để tiếp thị giao dịch Ngoại hối có đòn bẩy, giao dịch Vàng/Bạc thỏi phi tập trung, dịch vụ tài chính hoặc các dịch vụ và sản phẩm liên quan của Z.com Bullion và/hoặc các công ty trong tập đoàn;
  • 9. đảm bảo giá trị tín dụng liên tục của Khách hàng;
  • 10. xác định số tiền còn nợ Khách hàng hoặc cần thu từ Khách hàng tùy từng thời điểm;
  • 11.thu thập số tiền còn thiếu từ Khách hàng và/hoặc những người khác cung cấp bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng;
  • 12.cung cấp tài liệu tham khảo (yêu cầu trạng thái) liên quan đến Khách hàng;
  • 13.tiến hành các quy trình so khớp bằng cách so sánh dữ liệu để tạo ra hoặc xác minh dữ liệu có thể được sử dụng nhằm phục vụ hoặc chống lại Khách hàng;
  • 14.cho phép người được chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất của Z.com Bullion hoặc người tham gia thực tế hoặc được đề xuất, người tham gia phụ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền của Z.com Bullion đối với Khách hàng đánh giá giao dịch dự định là đối tượng của việc chuyển nhượng, tham gia, tham gia phụ hoặc chuyển giao; và
  • 15.mục đích liên quan đến vấn đề trên.
 5. Dữ liệu do Z.com Bullion nắm giữ liên quan đến bạn sẽ được giữ bảo mật nhưng Z.com Bullion có thể cung cấp dữ liệu đó cho các bên sau đây cho các mục đích được nêu trong đoạn 4 ở trên:
  • 1. bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc các dịch vụ khác cho Z.com Bullion liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
  • 2. bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ giữ bảo mật cho Z.com Bullion, bao gồm một công ty trong tập đoàn của Z.com Bullion, đã cam kết giữ bảo mật dữ liệu đó;
  • 3. bất kỳ tổ chức tài chính nào mà Khách hàng có hoặc dự định có giao dịch;
  • 4. bất kỳ người được chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất nào của Z.com Bullion hoặc người tham gia thực tế hoặc được đề xuất, người tham gia phụ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền của Z.com Bullion đối với Khách hàng; và
  • 5. bất kỳ người nào mà Z.com Bullion hoặc bất kỳ công ty nào trong tập đoàn có nghĩa vụ hoặc được kỳ vọng sẽ tiết lộ thông tin theo bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn, quy tắc thực hành hoặc lệnh tòa án nào ràng buộc, hoặc áp dụng với, Z.com Bullion hoặc bất kỳ công ty thành viên nào của họ.
 6. Tùy từng thời điểm, Z.com Bullion có thể chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài Hồng Kông cho các mục đích trên và cho mục đích xử lý và lưu trữ dữ liệu.
 7. Theo các điều khoản của Pháp lệnh và hướng dẫn được ban hành theo đó, bạn có quyền:
  • 1. kiểm tra xem Z.com Bullion có giữ dữ liệu về bạn và truy cập dữ liệu của bạn hay không;
  • 2. yêu cầu Z.com Bullion sửa bất kỳ dữ liệu không chính xác nào của bạn; và
  • 3. được thông báo về các chính sách và thực tiễn của Z.com Bullion liên quan đến dữ liệu cá nhân và được thông báo về loại dữ liệu cá nhân được Z.com Bullion nắm giữ và các mục đích chính của việc sử dụng dữ liệu.
 8. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu Z.com Bullion ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới Viên chức tuân thủ của Z.com Bullion theo quy định tại đoạn 10 dưới đây.
 9. Theo các điều khoản của Pháp lệnh, Z.com Bullion có quyền tính phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào.
 10. Vui lòng gửi các yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc chỉnh sửa dữ liệu hoặc yêu cầu cung cấp thông tin được mô tả trong đoạn 7.3 ở trên bằng văn bản tới:

E-mail: compliance.bullion@z.com

 1. Không điều nào trong Tuyên bố này sẽ giới hạn quyền của bạn theo Pháp lệnh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Trung của Tuyên bố này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.