ข้อมูลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน EU (หรือ EEA)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (“กฎหมาย”) ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงถือเป็นคำประกาศต่อคุณ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าส่วนบุคคลหรือผู้ชี้แนะ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทนลูกค้า (“ลูกค้า”) ซึ่งให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ GMO-Z.com Forex HK Limited และ/หรือ GMO-Z.com Bullion HK Limited (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Z.com Bullion “) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย:

 1. ในบางครั้ง คุณจำเป็นต้องจัดหาข้อมูล Z.com Bullion ให้ลูกค้า เพื่อเปิดหรือดำเนินการบัญชีกับ Z.com Bullion หรือเพื่อสร้างหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสินเชื่อต่อ หรือได้รับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจาก Z.com Bullion
 2. การจัดหาข้อมูลดังกล่าวไม่สำเร็จอาจส่งผลให้ Z.com Bullion เปิดหรือดำเนินการกับบัญชี หรือสร้างหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสินเชื่อต่อ หรือให้บริการและผลิตภัณฑ์อื่นแก่ลูกค้า
 3. ระบบจะเก็บข้อมูลของการดำเนินการค้าตามปกติจากความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับ Z.com Bullion ตัวอย่างเช่น เวลาลูกค้าทำธุรกรรม
 4. com Bullion อาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • 1. ประมวลผลคำขอของลูกค้าเพื่อเปิดบัญชี ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสินเชื่อ หรือบริการ/ผลิตภัณฑ์อื่น;
  • 2. จัดการและดำเนินการบัญชีรายวัน ให้บริการและอำนวยความสะดวกลูกค้า;
  • 3 ดำเนินการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าและตรวจสอบเครดิตเมื่อส่งคำขอ และระหว่างการสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นครั้งคราวระหว่างลูกค้ากับ Z.com Bullion ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบพิเศษหรือปกติ;
  • 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผยภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หลักปฏิบัติ หรือคำสั่งศาลที่มีผลผูกพันหรือบังคับใช้กับเรา หรือบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย;
  • 5. ปฏิบัติตามภาระผูกพัน ข้อกำหนด หรือข้อตกลงสำหรับการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลที่บังคับใช้กับเรา หรือบริษัทในเครือ หรือคาดว่าจะปฏิบัติตาม:
   • ก) กฎหมายที่มีผลผูกพันหรือนำไปใช้ภายในหรือภายนอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (“ฮ่องกง”) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต (เช่น กฎหมายสรรพากรและข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินอัตโนมัติ);
   • ข) แนวทาง คำแนะนำ หรือคำขอที่ได้รับจากหรือออกโดยหน่วยงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รัฐบาล ภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง หรืออุตสาหกรรม หรือสมาคมของผู้ให้บริการทางการเงินภายในหรือภายนอกฮ่องกงที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต (เช่น แนวทาง คำแนะนำ หรือคำขอที่กำหนดหรือออกโดยกรมสรรพากร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินอัตโนมัติ) และแนวทางระหว่างประเทศ นโยบายหรือกระบวนการภายใน;
   • ค) ข้อผูกพันตามสัญญาหรืออื่นๆ ในปัจจุบันหรืออนาคตกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือต่างชาติด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รัฐบาล ภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง หรืออุตสาหกรรม หรือสมาคมของผู้ให้บริการทางการเงิน (รวมถึง “หน่วยงาน”) ซึ่งสันนิษฐานโดยหรือกำหนดให้เราหรือกลุ่มบริษัทในเครือ โดยเหตุผลทางการเงิน การค้า ธุรกิจ หรือผลประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลของกฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รัฐบาล ภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรหรือสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง;
   • ง) ข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างหน่วยงาน;
  • 6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการเงินอื่นในการตรวจสอบเครดิตและติดตามหนี้;
  • 7. ออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ตามการใช้ของลูกค้า;
  • 8. ระบบอาจใช้ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณสำหรับการทำตลาดด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบเลเวอเรจ การซื้อขายทองคำแท่ง/โลหะเงินในตลาดรอง (Over-the- counter) บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องของเราหรือบริษัทในเครือ;
  • 9 สร้างความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • 10. กำหนดยอดเงินที่หรือจากลูกค้าต้องจ่ายในบางครั้ง;
  • 11.รวบรวมยอดเงินที่ค้างชำระของลูกค้าและ/หรือบุคคลอื่นที่ให้ลูกค้าปลอดภัยจากข้อผูกพัน;
  • 12.หลักอ้างอิง (สถานะคำถาม) ที่เกี่ยวกับลูกค้า;
  • 13.ดำเนินขั้นตอนการจับคู่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลรายวันและยืนยันข้อมูลที่อาจใช้กับลูกค้า;
  • 14เปิดใช้งานผู้รับมอบสิทธิจริงหรือที่เสนอของ Z.com Bullion หรือผู้เข้าร่วมจริงหรือที่เสนอ ผู้เข้าร่วมย่อย หรือผู้รับโอนสิทธิของ Z.com Bullion ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อประเมินธุรกรรมที่ตั้งใจตามหัวข้อของการมอบหมาย การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของรายย่อย หรือการถ่ายโอน; และ
  • 15.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับข้างต้น
 5. com Bullion จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นความลับ แต่ Z.com Bullion อาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในวรรค 4 ข้างต้น:
  • 1 ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการด้านการจัดการ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือบริการอื่น ๆ แก่ Z.com Bullion ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  • 2 บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่รักษาความลับของ Z.com Bullion รวมถึงบริษัทในกลุ่มของ Z.com Bullion ที่ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ;
  • 3 สถาบันการเงินที่ลูกค้ามีหรือเสนอให้ติดต่อ
  • 4. ผู้รับมอบสิทธิจริงหรือที่เสนอของ Z.com Bullion หรือผู้เข้าร่วมจริงหรือที่เสนอ ผู้เข้าร่วมย่อย หรือผู้รับโอนสิทธิของ Z.com Bullion ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า; และ
  • 5. บุคคลของ Z.com Bullion หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพัน หรือคาดว่าจะดำเนินการเปิดเผยภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หลักปฏิบัติ หรือคำสั่งศาลที่มีผลผูกพัน หรือบังคับใช้กับ Z.com Bullion หรือบริษัทในเครือ
 6. ในบางครั้ง Z.com Bullion อาจถ่ายโอนข้อมูลนอกฮ่องกงเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ตลอดจนการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล
 7. ภายใต้และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและแนวทางที่ออกตามเหตุดังกล่าว คุณมีสิทธิ:
  • 1. ตรวจสอบว่า Z.com Bullion มีข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและเข้าถึงข้อมูลหรือไม่;
  • 2. กำหนดให้ Z.com Bullion แก้ไขข้อมูลของคุณที่ไม่ถูกต้อง; และ
  • 3. ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของ Z.com Bullion ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และทราบถึงประเภทและวัตถุประสงค์หลักในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจาก Z.com Bullion
 8. คุณอาจขอให้ Z.com Bullion หยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยเขียนถึงเจ้าหน้าที่กำกับดูแลข้อบังคับของ Z.com Bullion ตามที่กำหนดในวรรค 10 ด้านล่าง
 9. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ Z.com Bullion มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูล
 10. โปรดใช้คำขอเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูล หรือขอข้อมูลตามที่บรรยายไว้ในข้อ 7.3 ข้างต้น โดยเขียนถึง:

อีเมล: compliance.bullion@z.com

 1. ไม่มีสิ่งใดในแถลงการณ์นี้จะจำกัดสิทธิของคุณภายใต้กฎหมาย หากคำชี้แจงเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษ