Maklumat mengenai perlindungan data peribadi di EU (atau EEA)

Sesuai dengan Ordinan Data Peribadi (Privasi) (“The Ordinance”), Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi ini berfungsi sebagai pemberitahuan kepada anda, sama ada anda adalah pelanggan individu atau pengarah, pegawai, pekerja, ejen atau wakil pelanggan lain (“Klien”) kepada siapa perkhidmatan dan produk mungkin disediakan oleh GMO-Z.com Forex HK Limited dan/atau GMO-Z.com Bullion HK Limited (selepas ini secara kolektif dikenali sebagai “Z.com Bullion”) sehingga anda dimaklumkan tujuan data peribadi anda digunakan dan kepada siapa data peribadi anda boleh dipindahkan dan perkara-perkara lain seperti yang ditetapkan dalam Ordinan:

 1. Dari semasa ke semasa, anda perlu membekalkan Z.com Bullion dengan data untuk Pelanggan membuka atau meneruskan akaun dengan Z.com Bullion, atau untuk menubuhkan atau meneruskan kemudahan kewangan atau kemudahan kredit atau mendapatkan perkhidmatan dan produk lain dari Z.com Bullion.
 2. Kegagalan memberikan data tersebut boleh mengakibatkan Z.com Bullion tidak dapat membuka atau meneruskan akaun atau membuat atau meneruskan penginapan kewangan atau kemudahan kredit untuk atau memberikan perkhidmatan dan produk lain kepada Pelanggan.
 3. Data anda juga dikumpulkan dalam kesinambungan hubungan perniagaan antara Pelanggan dan Z.com Bullion, misalnya, ketika Pelanggan melakukan transaksi.
 4. com Bullion boleh menggunakan data anda untuk tujuan berikut:
  • 1. memproses permohonan Pelanggan untuk membuka akaun, penginapan kewangan atau kemudahan kredit atau perkhidmatan atau produk lain;
  • 2. pentadbiran dan pengendalian harian akaun, perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan kepada Pelanggan;
  • 3. menjalankan prosedur pengenalan dan pengesahan pelanggan dan pemeriksaan kredit pada masa permohonan dan dari semasa ke semasa semasa kesinambungan hubungan perniagaan antara Pelanggan dan Z.com Bullion sama ada pada semakan khas atau biasa;
  • 4. memenuhi syarat pendedahan di bawah undang-undang, peraturan, panduan, kod amalan atau perintah pengadilan yang mengikat, atau berlaku untuk, Z.com Bullion atau mana-mana syarikat kumpulannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada keperluan pendedahan yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas;
  • 5. mematuhi kewajiban, syarat atau pengaturan untuk mengungkapkan dan menggunakan data yang berlaku untuk Z.com Bullion atau mana-mana syarikat kumpulannya atau yang dijangka dapat mematuhi:
   • a) apa-apa undang-undang yang mengikat atau menerapkannya di dalam atau di luar Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (“Hong Kong”) yang ada pada masa ini dan di masa depan (contohnya Ordinan Hasil Dalam Negeri dan peruntukannya termasuk yang berkenaan dengan pertukaran maklumat akaun kewangan secara automatik);
   • b) apa-apa garis panduan, panduan atau permohonan yang diberikan atau dikeluarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, pemerintah, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain, atau badan kendiri atau badan industri atau persatuan penyedia perkhidmatan kewangan di dalam atau di luar Hong Kong yang ada sekarang dan pada masa depan (contohnya garis panduan, panduan atau permohonan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri termasuk yang berkenaan dengan pertukaran maklumat akaun kewangan secara automatik) dan panduan antarabangsa, dasar atau prosedur dalaman;
   • c) apa-apa komitmen semasa atau masa depan atau komitmen lain dengan undang-undang, peraturan, pemerintah, pajak, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasatempatan atau asing undang-undang, peraturan, pemerintah, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain, atau badan sendiri atau badan industri atau persatuan penyedia perkhidmatan kewangan (bersama-sama “Pihak Berkuasa”) yang diandaikan oleh atau dikenakan pada Z.com Forex atau syarikat kumpulannya kerana kepentingan atau aktiviti kewangan, komersial, perniagaan atau lain-lain dalam atau berkaitan dengan bidang kuasa undang-undang, peraturan, pemerintah, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau undang-undang tempatan atau asing yang berkaitan pihak berkuasa lain, atau badan atau persatuan yang mengawal diri atau industri;
   • d) apa-apa perjanjian atau perjanjian antara Pihak Berkuasa;
  • 6. membantu institusi kewangan lain untuk melakukan pemeriksaan kredit dan memungut hutang;
  • 7. merancang perkhidmatan dan produk untuk kegunaan Pelanggan;
  • 8. nama dan maklumat hubungan anda boleh digunakan untuk memasarkan perdagangan Pertukaran Asing Berkeumpilan, perdagangan Emas Bullion/Perak atas kaunter, perkhidmatan dan produk berkaitan atau produk Z.com Bullion dan/atau syarikat kumpulannya;
  • 9. memastikan kelayakan kredit berterusan Pelanggan;
  • 10. menentukan jumlah hutang kepada atau oleh Pelanggan dari semasa ke semasa;
  • 11.mengumpulkan jumlah tertunggak daripada Pelanggan dan/atau orang lain yang memberikan jaminan untuk tanggungjawab Pelanggan;
  • 12.penyediaan rujukan (pertanyaan status) yang berkaitan dengan Pelanggan;
  • 13.menjalankan prosedur pemadanan dengan membandingkan data untuk menghasilkan atau mengesahkan data yang mungkin digunakan untuk atau menentang Pelanggan;
  • 14.membolehkan penerima hak milik Z.com Bullion yang sebenarnya atau yang dicadangkan atau peserta, sub-peserta atau penerima hak Z.com Bullion yang sebenarnya atau yang dicadangkan berkenaan dengan Pelanggan untuk menilai transaksi yang dimaksudkan untuk menjadi subjek penyerahan, penyertaan, sub -penyertaan atau pemindahan; dan
  • 15.tujuan yang berkaitan dengan perkara di atas.
 5. Data yang dipegang oleh Z.com Bullion yang berkaitan dengan anda akan dirahsiakan tetapi Z.com Bullion dapat memberikan data tersebut kepada pihak berikut untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 di atas:
  • 1. mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau lain-lain kepada Z.com Bullion sehubungan dengan operasi perniagaannya;
  • 2. mana-mana orang lain yang berada di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada Z.com Bullion termasuk syarikat kumpulan Z.com Bullion yang telah berusaha untuk merahsiakan data tersebut;
  • 3. mana-mana institusi kewangan dengan mana Pelanggan mempunyai atau mencadangkan untuk mengadakan urusan;
  • 4. mana-mana penerima hak milik Z.com Bullion yang sebenarnya atau yang dicadangkan atau mana-mana peserta, sub-peserta atau penerima hak Z.com Bullion yang sebenar atau yang dicadangkan berkenaan dengan Pelanggan; dan
  • 5. mana-mana orang yang kepadanya Z.com Bullion atau mana-mana syarikat kumpulannya berkewajiban atau diharapkan untuk membuat pendedahan di bawah undang-undang, peraturan, panduan, kod amalan atau perintah pengadilan yang mengikat, atau berlaku untuk, Z.com Bullion atau mana-mana syarikat kumpulan mereka.
 6. com Bullion dari semasa ke semasa boleh memindahkan data anda ke luar Hong Kong untuk tujuan di atas dan untuk tujuan pemprosesan dan penyimpanan data.
 7. Di bawah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ordinan dan garis panduan yang dikeluarkan berdasarkannya, anda berhak:
  • 1. untuk memeriksa sama ada Z.com Bullion menyimpan data mengenai anda dan untuk mengakses data anda;
  • 2. untuk meminta Z.com Bullion membetulkan salah satu data anda yang tidak tepat; dan
  • 3. untuk diberitahu mengenai dasar dan amalan Z.com Bullion yang berkaitan dengan data peribadi dan untuk diberitahu mengenai jenis data peribadi yang dipegang oleh Z.com Bullion dan tujuan utama data tersebut akan digunakan.
 8. Anda dapat, pada bila-bila masa, meminta Z.com Bullion untuk berhenti menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung dengan menulis surat kepada Pegawai Pematuhan Z.com Bullion seperti yang ditentukan dalam perenggan 10 di bawah.
 9. Sesuai dengan ketentuan Ordinan, Z.com Bullion berhak mengenakan yuran yang wajar untuk memproses permintaan akses sebarang data.
 10. Tangani permintaan anda untuk mengakses data atau pembetulan data atau untuk maklumat yang dijelaskan dalam perenggan 7.3 di atas secara bertulis untuk:

E-mel: compliance.bullion@z.com

 1. Tiada apa-apa dalam Pernyataan ini yang membatasi hak anda di bawah Ordinan. Sekiranya terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Cina dari Pernyataan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.